• Sun. Jun 23rd, 2024

Attendance Report for UG 2023

  • Home
  • Attendance Report for UG 2023
1ST YEAR. month Jul-23 SUBJECTS 2022-2023 Batch
S.NO NAME   Padartha Vigyan $ AH (T) Sanskrit (T) Kriya Sharir (T) Kriya Sharir (P) Rachna Sharir (T) Rachna Sharir(P) Siddhant ayum Astang Hridya(T) Siddhant ayum Astang Hridya (P) Total  %
    CLASSES- 16 19 21 10 24 9 14 5 118 100.00%
1 ABHIJEET KUMAR   11 17 6 9 16 5 14 3 81 68.64%
2 ABHISHEK KUMAR   6 9 12 4 13 6 13 3 66 55.93%
3 ANANYA GUPTA   14 14 17 10 18 8 9 4 94 79.66%
4 NISHU BHARTI   10 12 11 10 14 6 9 5 77 65.25%
5 JYOTI KUMARI   8 8 13 9 17 7 10 5 77 65.25%
6 ANURADHA KUMARI   11 19 8 6 17 4 9 5 79 66.95%
7 WASHI AKRAM   10 9 7 6 20 4 8 3 67 56.78%
8 ABDUL MAJID ANSARI   7 16 18 4 23 7 7 3 85 72.03%
9 RAVI RANJAN KUMAR   11 15 16 9 23 5 10 4 93 78.81%
10 ASIF ALI   16 7 19 7 16 5 6 3 79 66.95%
11 CHANDRABHAN KUMAR   14 16 15 7 24 8 10 4 98 83.05%
12 ARJUN KUMAR   11 11 10 6 15 7 7 3 70 59.32%
13 MANISH KUMAR   11 17 12 5 24 7 10 5 91 77.12%
14 KAMAL NAYAN   15 8 16 9 19 4 9 3 83 70.34%
15 SURBHI KUMARI   14 11 21 7 8 6 11 4 82 69.49%
16 MITALI RAJ   9 8 7 7 12 4 7 3 57 48.31%
17 AKASH MANI   11 12 18 7 12 7 8 5 80 67.80%
18 ALIA RAHMANI   15 19 15 6 21 7 10 3 96 81.36%
19 KUMARI SWETA CHAUDHARY   13 8 15 10 10 6 11 3 76 64.41%
20 MD. WASIM   8 13 19 10 20 9 8 5 92 77.97%
21 SHAHISTA PARVEEN   16 14 17 8 23 9 7 5 99 83.90%
22 HEMANT KUMAR   12 13 17 10 22 6 12 4 96 81.36%
23 PIYUSH KUMAR TIWARI   14 8 9 5 20 5 6 3 70 59.32%
24 MD. QUTUBUDDIN   15 19 17 8 16 6 12 5 98 83.05%
25 JAMAL ASHRAF   16 12 17 9 14 8 12 4 92 77.97%
26 AJAY KUMAR YADAV   15 8 15 6 15 7 8 4 78 66.10%
27 ALOK KUMAR   10 11 20 7 9 6 11 3 77 65.25%
28 NANDLAL YADAV   11 11 20 5 9 6 10 3 75 63.56%
29 MD. ABID   15 8 16 9 14 9 12 3 86 72.88%
30 RAVI KUMAR SINGH   13 16 7 6 14 5 13 4 78 66.10%
31 PUSHPA KUMARI   7 14 7 5 21 7 8 3 72 61.02%
32 AMAN KUMAR   15 12 21 8 15 6 9 4 90 76.27%
33 UJJAWAL DEEP   16 11 20 7 17 8 11 4 94 79.66%
34 AFSANA BEGUM   9 7 17 10 17 5 6 4 75 63.56%
35 ROHAN KUMAR   13 12 18 10 13 4 14 5 89 75.42%
36 AYUSH MUSKAN   6 10 14 5 15 8 8 5 71 60.17%
37 SRISHTI KUMARI   16 11 17 9 15 9 8 3 88 74.58%
38 SHOBHA TIWARI   7 14 19 9 10 7 9 4 79 66.95%
39 MERAJ ALI   14 10 6 5 14 4 13 5 71 60.17%
40 ANKIT KUMAR   10 15 8 8 12 8 6 5 72 61.02%
41 KHUSHBOO KUMARI   9 16 21 9 9 9 13 4 90 76.27%
42 TABASSUM PRAVIN   13 7 6 7 7 9 6 3 58 49.15%
43 MD JAVED ANSARI   8 16 17 6 19 7 10 5 88 74.58%
44 AKHALAQUE ALAM   15 18 9 7 17 8 13 4 91 77.12%
45 PRATIKSHA   11 10 6 10 20 7 6 5 75 63.56%
1ST YEAR. month Jul-23 SUBJECTS 2022-2023 Batch
S.NO NAME   Padartha Vigyan $ AH (T) Sanskrit (T) Kriya Sharir (T) Kriya Sharir (P) Rachna Sharir (T) Rachna Sharir(P) Siddhant ayum Astang Hridya(T) Siddhant ayum Astang Hridya (P) Total  %
    CLASSES- 16 19 21 10 24 9 14 5 118 100.00%
1 ABHIJEET KUMAR   11 17 6 9 16 5 14 3 81 68.64%
2 ABHISHEK KUMAR   6 9 12 4 13 6 13 3 66 55.93%
3 ANANYA GUPTA   14 14 17 10 18 8 9 4 94 79.66%
4 NISHU BHARTI   10 12 11 10 14 6 9 5 77 65.25%
5 JYOTI KUMARI   8 8 13 9 17 7 10 5 77 65.25%
6 ANURADHA KUMARI   11 19 8 6 17 4 9 5 79 66.95%
7 WASHI AKRAM   10 9 7 6 20 4 8 3 67 56.78%
8 ABDUL MAJID ANSARI   7 16 18 4 23 7 7 3 85 72.03%
9 RAVI RANJAN KUMAR   11 15 16 9 23 5 10 4 93 78.81%
10 ASIF ALI   16 7 19 7 16 5 6 3 79 66.95%
11 CHANDRABHAN KUMAR   14 16 15 7 24 8 10 4 98 83.05%
12 ARJUN KUMAR   11 11 10 6 15 7 7 3 70 59.32%
13 MANISH KUMAR   11 17 12 5 24 7 10 5 91 77.12%
14 KAMAL NAYAN   15 8 16 9 19 4 9 3 83 70.34%
15 SURBHI KUMARI   14 11 21 7 8 6 11 4 82 69.49%
16 MITALI RAJ   9 8 7 7 12 4 7 3 57 48.31%
17 AKASH MANI   11 12 18 7 12 7 8 5 80 67.80%
18 ALIA RAHMANI   15 19 15 6 21 7 10 3 96 81.36%
19 KUMARI SWETA CHAUDHARY   13 8 15 10 10 6 11 3 76 64.41%
20 MD. WASIM   8 13 19 10 20 9 8 5 92 77.97%
21 SHAHISTA PARVEEN   16 14 17 8 23 9 7 5 99 83.90%
22 HEMANT KUMAR   12 13 17 10 22 6 12 4 96 81.36%
23 PIYUSH KUMAR TIWARI   14 8 9 5 20 5 6 3 70 59.32%
24 MD. QUTUBUDDIN   15 19 17 8 16 6 12 5 98 83.05%
25 JAMAL ASHRAF   16 12 17 9 14 8 12 4 92 77.97%
26 AJAY KUMAR YADAV   15 8 15 6 15 7 8 4 78 66.10%
27 ALOK KUMAR   10 11 20 7 9 6 11 3 77 65.25%
28 NANDLAL YADAV   11 11 20 5 9 6 10 3 75 63.56%
29 MD. ABID   15 8 16 9 14 9 12 3 86 72.88%
30 RAVI KUMAR SINGH   13 16 7 6 14 5 13 4 78 66.10%
31 PUSHPA KUMARI   7 14 7 5 21 7 8 3 72 61.02%
32 AMAN KUMAR   15 12 21 8 15 6 9 4 90 76.27%
33 UJJAWAL DEEP   16 11 20 7 17 8 11 4 94 79.66%
34 AFSANA BEGUM   9 7 17 10 17 5 6 4 75 63.56%
35 ROHAN KUMAR   13 12 18 10 13 4 14 5 89 75.42%
36 AYUSH MUSKAN   6 10 14 5 15 8 8 5 71 60.17%
37 SRISHTI KUMARI   16 11 17 9 15 9 8 3 88 74.58%
38 SHOBHA TIWARI   7 14 19 9 10 7 9 4 79 66.95%
39 MERAJ ALI   14 10 6 5 14 4 13 5 71 60.17%
40 ANKIT KUMAR   10 15 8 8 12 8 6 5 72 61.02%
41 KHUSHBOO KUMARI   9 16 21 9 9 9 13 4 90 76.27%
42 TABASSUM PRAVIN   13 7 6 7 7 9 6 3 58 49.15%
43 MD JAVED ANSARI   8 16 17 6 19 7 10 5 88 74.58%
44 AKHALAQUE ALAM   15 18 9 7 17 8 13 4 91 77.12%
45 PRATIKSHA   11 10 6 10 20 7 6 5 75 63.56%
3rd Year  Month Jul-23 SUBJECTS                      
      Kaumarbhritya (T) Kaumarbhritya (P) Stri Prasuti (T) Stri Prasuti (P) Charak Samhita (T) Charak Samhita (P) Agad Tantra (T) Agad Tantra (P) Swasthvritya & Yoga (T) Swasthvritya & Yoga (P) Total %
S.NO. NAME CLASSES- 14 7 15 9 12 5 16 7 7 5 97 100.00%
1 Arun Kumar Kushwaha   8 3 7 5 11 0 15 6 2 3 60 61.86%
2 Abhishek Kumar Mishra   9 5 12 8 11 1 13 4 7 5 75 77.32%
3 Roma Kumari   11 7 12 5 8 4 13 6 5 4 75 77.32%
4 Priya Pallavi   8 2 11 8 7 0 13 4 6 2 61 62.89%
5 Pallavi Raj Singh   10 4 11 7 12 4 16 4 5 5 78 80.41%
6 Vipul Kumar   13 2 13 5 11 0 11 5 7 5 72 74.23%
7 Rupesh Kumar Dwivedi   13 5 9 6 8 1 16 6 2 2 68 70.10%
8 Dhanu Ansari   14 4 12 6 8 3 12 4 3 5 71 73.20%
9 Jitendra Kumar Yadav   9 5 9 5 9 5 15 5 3 4 69 71.13%
10 Nihal Kumar   11 5 7 4 8 2 14 5 5 3 64 65.98%
11 Niraj Kumar   13 3 8 4 11 2 16 5 3 4 69 71.13%
12 Prakash Kumar   11 6 13 4 7 5 12 5 5 2 70 72.16%
13 Prashant Rai   13 2 12 9 7 2 11 5 4 5 70 72.16%
14 Ravi Kumar Chaurasiya   14 5 7 9 8 3 15 4 3 3 71 73.20%
15 Rohit Kumar   12 5 8 4 10 0 16 4 3 3 65 67.01%
16 Sanjeev Kumar Ranjan   11 5 11 6 7 4 16 7 7 2 76 78.35%
17 Shahbaj Ansari   10 6 11 9 11 0 16 6 6 3 78 80.41%
18 Satyam Tripathi   8 4 13 9 10 3 12 4 7 4 74 76.29%
19 Chandan Kashyap    10 2 12 5 9 2 15 5 5 4 69 71.13%
20 Nadeem Ahmad   13 4 15 9 12 2 14 5 3 4 81 83.51%
21 Nawnit Kishore   9 4 14 9 9 3 15 4 7 4 78 80.41%
22 Anshuman    10 5 13 6 11 2 15 7 7 5 81 83.51%
23 Abhishek Prasad   12 6 10 5 8 0 13 5 6 5 70 72.16%
24 Rimjhim Kumari   9 5 15 4 7 3 15 4 4 4 70 72.16%
25 Shaba Praveen   9 6 13 6 11 5 16 4 7 2 79 81.44%
26 Namrata Kumari   12 6 8 6 8 2 15 5 6 2 70 72.16%
27 Aastha Singh   12 6 13 9 12 4 15 5 3 3 82 84.54%
28 Anisha Kumari   12 4 15 7 7 2 14 5 3 5 74 76.29%
29 Anjali Kumari   10 2 11 7 8 2 14 5 7 4 70 72.16%
30 Saika Naj   10 4 14 5 9 2 11 4 2 4 65 67.01%
31 Priti Kumari   8 5 12 9 11 1 13 6 7 3 75 77.32%
32 Md. Nurain    9 5 7 9 11 2 12 5 7 5 72 74.23%
33 Deepak Kumar   9 6 11 4 7 4 12 7 5 2 67 69.07%
34 Shahin Parveen   8 2 8 6 7 3 13 6 7 4 64 65.98%
35 Sippi Saloni   14 2 10 4 7 5 13 5 4 2 66 68.04%
36 Md. Aashif   12 2 14 4 11 5 14 6 4 4 76 78.35%
37 Vijay Yadav   12 5 10 6 7 2 11 4 2 2 61 62.89%
38 Sweety Sagar   12 7 15 6 11 2 13 5 7 4 82 84.54%
39 Mohit Kumar   12 4 10 9 11 5 16 4 2 4 77 79.38%
40 Chanda Kumari   11 6 8 9 11 1 12 6 6 5 75 77.32%
41 Sumer Kumar Sharma   11 5 7 5 7 4 15 5 7 2 68 70.10%
42 Deepak Kumar Ram   9 4 10 9 10 1 15 5 7 2 72 74.23%
43 Ayush Kumar   9 6 9 7 11 2 14 5 5 2 70 72.16%
44 Mananjay Kumar   9 5 14 4 10 2 12 6 4 2 68 70.10%
45 Tausif  Raza   12 2 15 9 7 5 12 4 5 3 74 76.29%
46 Preeti Kumari   8 4 9 4 10 0 11 7 3 5 61 62.89%
47 Ankita Kriti   11 5 11 7 9 2 13 5 7 3 73 75.26%
48 Arvind Kumar   11 5 9 5 8 4 14 6 3 5 70 72.16%
49 Sonalee Maurya    9 7 11 7 9 0 15 4 2 3 67 69.07%
4TH YEAR Month Jul-23 SUBJECTS                    
S.NO. NAME   Panchkarma (T) Panchkarma (P) Kayachikitsa (T) Kayachikitsa (P) Shalya Tantra (T) Shalya Tantra (P) Shalakya Tantra (T) Shalakya Tantra (P) Medical Stattics & research Methodology (T) Total %
    CLASSES 11 7 17 6 20 8 11 9 7 96 100.00%
1 KUMARI NITU CHOUDHARY   10 4 14 4 19 3 9 7 3 73 76.04%
2 RAVI RANJAN   9 4 14 6 12 7 9 7 4 72 75.00%
3 MOHIT KUMAR   10 7 12 5 14 5 10 9 2 74 77.08%
4 KUMARI NIDHI GUPTA   10 6 17 5 18 7 7 8 2 80 83.33%
5 DHARMESH KUMAR RAJ   9 5 17 4 15 6 11 7 5 79 82.29%
6 KUMAR RAJ   7 6 11 6 20 6 8 3 5 72 75.00%
7 AVINASH KUMAR CHOURASIYA   11 6 14 5 19 3 7 3 2 70 72.92%
8 NITU KUMARI   10 4 17 3 19 8 10 3 5 79 82.29%
9 SARIKA PRAVEEN   7 4 13 2 14 8 8 5 4 65 67.71%
10 RITIKA RAI   11 4 13 6 15 7 10 9 4 79 82.29%
11 NIKHAT REYAZ   9 4 15 2 13 5 11 6 4 69 71.88%
12 JIGYASHA   11 6 16 3 15 3 9 4 2 69 71.88%
13 KREETI BHARDWAJ   9 4 14 6 17 4 7 5 3 69 71.88%
14 ASHISH RANJAN   11 3 11 3 15 7 8 8 2 68 70.83%
15 RISHU KUMAR SINGH   10 3 15 4 14 6 11 8 2 73 76.04%
16 RAHUL KUMAR   11 6 17 6 20 3 7 4 3 77 80.21%
17 AMRITA KUMARI   9 6 15 2 14 3 9 9 2 69 71.88%
18 KESHAV KUMAR    10 3 13 6 15 6 9 9 3 74 77.08%
19 SATYA PRAKASH   11 7 14 6 16 8 10 3 2 77 80.21%
20 ARUN KUMAR YADAV   10 7 12 3 19 4 11 6 3 75 78.13%
21 ANIRAJ SINHA   8 7 13 5 14 3 7 5 5 67 69.79%
22 RAJU KUMAR GUPTA   10 3 17 2 20 8 9 3 5 77 80.21%
23 KUMARI SHARDA DEVI   11 6 13 5 12 7 10 7 2 73 76.04%
24 RUDRA KUMAR   11 6 16 3 18 5 11 8 5 83 86.46%
25 AZRA QMAR   8 7 15 5 13 8 9 9 4 78 81.25%
26 KUMARI SANGITA   11 5 11 2 12 8 8 3 2 62 64.58%
27 RAHUL KUMAR   10 3 15 4 19 8 7 5 4 75 78.13%
28 UDAY PRAKSH CHOUBEY   10 7 11 6 20 3 7 5 3 72 75.00%
29 ZINNAT PRAVEEN   10 7 11 6 20 4 8 8 2 76 79.17%
30 ARVIND KUMAR SHARMA   9 5 15 2 17 4 11 3 2 68 70.83%
31 ADITYA KUMAR PANDEY   7 5 14 2 12 3 9 7 2 61 63.54%
32 RAHUL KUMAR RANJAN   9 6 14 4 20 8 9 3 4 77 80.21%
33 KUMAR GAURAV   7 3 14 2 12 4 11 6 2 61 63.54%
34 ABID HUSSAIN   7 5 17 5 17 8 9 9 5 82 85.42%
35 KIRTI   11 6 12 4 15 6 9 8 5 76 79.17%
36 SHAMSHAD ANSARI   8 6 17 5 19 3 8 4 5 75 78.13%
37 ANKIITA PRASAR   11 4 13 2 15 3 7 9 2 66 68.75%
38 ANAMIKA KUMARI   7 7 17 6 15 4 10 5 2 73 76.04%
39 SRISTY PRIYA   7 3 12 3 15 7 10 7 2 66 68.75%
40 NIKEEY KUMARI   10 3 17 5 16 7 7 4 3 72 75.00%
41 SHREYA KUMARI   7 4 15 5 14 7 11 9 3 75 78.13%
42 PRIYANKA KUMARI   7 6 17 2 20 5 9 8 2 76 79.17%
43 CHOTELAL YADAV   7 6 11 2 18 8 7 9 2 70 72.92%
44 VISHAL KUMAR   8 7 17 4 17 8 10 3 3 77 80.21%
45 CHANDAN KUMAR KUSHWAHA   11 3 17 6 12 3 8 5 5 70 72.92%
46 TUFAIL ANSARI   11 3 13 5 18 3 7 9 2 71 73.96%
47 RAGINI SHARMA   11 6 12 5 20 3 9 7 4 77 80.21%
48 SONALI VERMA   7 5 13 4 18 6 10 6 3 72 75.00%
49 DHEERAJ KUMAR YADAV   9 6 13 6 17 3 7 9 3 73 76.04%
50 SHOBHIT KUMAR   9 3 12 5 12 6 11 7 4 69 71.88%

You missed

आज दिनांक 21 जून 2024 को दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सिवान(बिहार)एवं विश्व आयुर्वेद परिषद बिहार तथा भारत विकास परिषद,देशरत्न शाखा के संयुक्त तत्वाधान में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक योग शिविर एवं व्याख्यान जिसका शीर्षक “नारी सशक्तिकरण के लिए योग”का आयोजन महाविद्यालय के अस्पताल परिसर में किया गया।जिसका उद्घाटन महाविद्यालय के सचिव प्रोफ़ेसर डॉ0 रामानंद पांडेय,पूर्व प्राचार्य प्रोफ़ेसर डॉ0 प्रजापति त्रिपाठी एवं “प्राचार्य” प्रोफ़ेसर डॉ0 सुधांशु शेखर त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलित कर एवं भगवान धन्वंतरी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया ।

सामाजिक न्याय एवं युवा शक्ति संगठन के द्वारा आयोजित महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन दिनांक 22.3.2024 को आयोजित किया गया।यह मैच बिहार एवं उत्तर प्रदेश के महिला टीम के द्वारा मैरवा में खेला गया। जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉ प्रजापति त्रिपाठी सेवानिवृत्ति प्राचार्य दयानंद आयुर्वैदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के द्वारा किया गया।विजेता टीम बिहार ने उत्तर प्रदेश की टीम को पराजित किया। विजेता टीम को मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी के द्वारा शील्ड प्रदान किया गया साथ ही बिहार एवं उत्तर प्रदेश की खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह मुख्य अतिथि एवं संगठन के अध्यक्ष श्री सुधीर दुबे के द्वारा प्रदान किया गया। इस क्रम में मुख्य अतिथि ने कहा कि देश की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है बेटियों का उत्साह वर्धन सभी क्षेत्रों में हमें करना चाहिए।

Open chat
1
Need help?
Scan the code
Welcome To
Dayanand Ayurvedic Medical College and Hospital